Updates

Änderung bei Astra 23 Empfang (NL)


NL: Astra 23.5 frequentiewijziging voor ontvangst van Nederlandse zenders Canal Digitaal

Op de Astra 23.5-satelliet is een aan­tal fre­quen­ties gewi­j­zigd, die door de vol­au­to­ma­ti­sche Alden-scho­tel­an­ten­ne­sys­te­men als zoek­fre­quen­ties wor­den gebruikt. Als gevolg daar­van zul­len sys­te­men die op deze frequentie(s) zijn afge­stemd, de satel­liet niet lan­ger kun­nen vin­den. De scho­tel zal dan zon­der onderbre­king blij­ven rond­draai­en zon­der de satel­liet te vin­den. 

Hie­ron­der vindt u een kort over­zicht van alle goed func­tion­e­ren­de Alden sys­te­men met de nodi­ge instel­lin­gen voor ont­vangst op de satel­liet Astra 23.5. Hel­aas is het onver­mij­de­li­jk dat som­mi­ge oude­re sys­te­men niet door uzelf kun­nen wor­den bij­ge­werkt, maar naar Alden Deutsch­land GmbH moe­ten wor­den opge­stu­urd. De kos­ten bed­ra­gen €39,95 (inclu­sief verzendkosten).

Alle niet hier­bo­ven genoem­de Alden scho­tel sys­te­men zijn ver­ou­derd en wer­ken niet meer voor de ont­vangst van de Astra 23.5 satel­liet, waar­op de Neder­land­se zen­ders via Canal Digi­taal te ont­van­gen zijn. Om het sys­teem weer wer­kend te kri­j­gen voor de ont­vangst van de Astra 23.5 satel­liet, is het nodig een bij­ge­werk­te Alden S.S.C. HD modu­le te instal­le­ren. 

DE: Astra 23,5 Frequenzwechsel für den Empfang der niederländischen Kanäle Canal Digitaal

Auf dem Astra 23,5-Satelliten wur­de eine Rei­he von Fre­quen­zen geän­dert, die von den voll­au­to­ma­ti­schen Alden-Schüs­sel­sys­te­men als Such­fre­quenz ver­wen­det wer­den. Dies hat zur Fol­ge, dass Anla­gen, die auf die­se Frequenz(en) ein­ge­stellt sind, den Satel­li­ten nicht mehr fin­den kön­nen. Die Schüs­sel dreht sich dann ohne Unter­bre­chung wei­ter, ohne den Satel­li­ten zu fin­den. 

Nach­fol­gend fin­den Sie eine kur­ze Über­sicht über alle gut funk­tio­nie­ren­den Alden-Anla­gen mit den not­wen­di­gen Ein­stel­lun­gen für den Emp­fang auf dem Satel­li­ten Astra 23,5. Lei­der ist es unver­meid­lich, dass eini­ge älte­re Anla­gen nicht von Ihnen selbst aktua­li­siert wer­den kön­nen, son­dern an die Alden Deutsch­land GmbH geschickt wer­den müs­sen. Die Kos­ten belau­fen sich auf 39,95 € (inkl. Versandkosten).

Für alle oben nicht genann­ten Alden-Schüs­sel­an­la­gen gilt, dass sie ver­al­tet sind und nicht mehr für den Emp­fang des Satel­li­ten Astra 23.5 funk­tio­nie­ren, auf dem die nie­der­län­di­schen Pro­gram­me über Canal Digi­taal emp­fan­gen wer­den kön­nen. Um die Anla­ge wie­der für den Emp­fang des Satel­li­ten Astra 23,5 in Betrieb zu neh­men, ist die Instal­la­ti­on eines aktu­el­len Alden S.S.C.-HD-Moduls erforderlich.